นายศักดิเดช อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นายมนัส ศรีละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

นางอุมากร วิสิฐอุดรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางปฏิญญา ชวนชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวเนตรพิศ เสนโพธิ์กลาง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางเกศนี สารีวงค์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

นางศิวพร ศรีละออ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

นางบานเย็น วิจิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

นางภัทรารัตน์ เรืองอนันตคุณ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

นางสาวอารีย์ พูลผล

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

นางจำเนียน เชียงกา

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางธนาภรณ์ สระทองมา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางรวิภา สัจจาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางศรัญญา คล้ายสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสุนทรี กลิ่นบุปผา

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

นางสาวเยาวภา มณีเนตร

นักวิชาการศึกษา

นายทรรศนะ โล่เรียง

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

นายภูชิสส์ อัครไพบูลย์

นิติกร ปฏิบัติการ

นายชิษณุพงษ์ สรชัญสกุล

บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์

บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต

บุคลากร ชำนาญการ

นางปพิชญ์นภา ดีบุดชา

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

นางนฤมล สุวรรณฤกษ์

บุคลากร

นางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิทธิชัย สุขเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐินี วายุวรรธนะ

นักวิชาการเงินเเละบัญชี