นายศักดิเดช อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางอุมากร วิสิฐอุดรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาการเเทนหัวหน้างานอำนวยการ

นางปฏิญญา ชวนชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวพัชริดา  ปรีชาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา  อ่อนศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเตชิตา  ไชยอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางภัทรารัตน์ เรืองอนันตคุณ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

นางสาวอารีย์ พูลผล

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

นางเกศนี สารีวงค์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

นางสาวทาวีณา  บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเนตรพิศ เสนโพธิ์กลาง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางจำเนียน เชียงกา

พนักงานเก็บเอกสาร