นายศักดิเดช  อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางสาวจันทรา  เปี่ยมคล้า

นักวิเคราห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการเเทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์เเละพัฒนาคุณภาพ

นางรวิภา  สัจจาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการพิเศษ

นางศรัญญา  คล้ายสอน

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวัลย์  ดวงพาเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ

 

นางสาวสุภาวดี  เเก้วสด

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ

 

นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา

พนักงานธุรการ ส.4

 

นางสาวเยาวภา  มณีเนตร

นักวิชาการศึกษา

 

นายจีระพันธ์  มะโนรมณ์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปวีณา  บุศดา

นักวิเคราห์นโยบายเเละเเผน