นายศักดิเดช  อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางวิมลวรรณ เพียซ้าย

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการเเทนหัวหน้างานทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ เบอร์โทร 3905

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการงานทั่วไปเเละสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร 3132

นายอนันต์ ทองสามสี

ด้านธุรการเเละด้านบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เบอร์โทร 3119

นางณัฐนันท์ สำราญศิลป์

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทร 3132

นางสาวณัฐกานต์ กล่ำทอง

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางสาวณัฐสินี ภูสุวรรณ

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางสุนีย์ สีสุกเขียว

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางสุรียวัลย์ พิมสาร

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3132

นางอุบล บุตรเบ้า

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก 

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3132

นางสาวนฤมล วงษ์บุญตรี

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางวารินทร์ พราทิตย์

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางฉันทิจิตร น้อยสถิตย์

ด้านหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก

พี่เลี้ยง เบอร์โทร 3132

นางสาวอรอุมา สระหงษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงินเเละบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวธนาภรณ์ วงษ์นายะ

ด้านบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวนุชศรา เพ่งผล

ด้านการเงิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวสายฝน อำพันทอง

ด้านการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวปารณีย์ เชียงกา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัสดุอาคารเเละสถานที่

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวอารยา เพ็ชรรุณ

ด้านพัสดุ 

นักวิชาการพัสดุ เบอร์โทร 3119-3120

นายเพิ่มศักดิ์ ดาสาลี

ด้านอาคารเเละซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า เบอร์โทร 3294

นายประสิทธ์ ทองดอนพุ่ม

ด้านอาคารเเละซ่อมบำรุง

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3294

นางประไพ บุญรังษี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหารายได้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร 3132

นางสาวสุภาวดี เเก้วสด

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน 

เบอร์โทร 3119

นายพิเนต ศรีวิพัฒน์

ด้านอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวสุภาวดี ตันติมากร 

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวบุญพิง ยืนยงค์

ด้านอาคารการเรียนรู้

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3119-3120

นางมธุรส ปิยะพันธ์

ด้านโครงการน้้ำดื่มพระพิรุณ

พนักงานขาย เบอร์โทร 3119-3120

นายธีรศักดิ์ สมพรมทิพย์

ด้านโครงการน้ำดื่มพระพิรุณ

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3119-3120

นางแจ่ม กุลีน้อย

ด้านโครงการน้ำดื่มพระพิรุณ

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3119-3120

นางสาวศิระพร มีจำรัส

ด้านโรงอาหารหลังที่ 1

พนักงานขาย เบอร์โทร 3294

นางสาวอภิญญา นงนุช

ด้านโรงอาหารหลังที่ 1

พนักงานขาย เบอร์โทร 3294

นางสาวสิริลักษณ์ เลาหสุขไพศาล

ด้านโรงอาหารหลังที่ 2

พนักงานขาย เบอร์โทร 3963

นางสาวกันตพร สุภประดิษฐ์

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวขนิษฐา จันธิมา

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานขาย เบอร์โทร 3914-3915

นางจุรีย์ คุดเฮง

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางพเยาว์ ศรีเพ็ชร

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

เเม่บ้าน เบอร์ดทร 3914-3915

นางสาวอรทัย ขุนพิทักษ์

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

เเม่บ้าน เบอร์โทร 3914-3915

นางสุทธิกานต์ พิมสาร

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร 

เเม่บ้าน เบอร์โทร 3914-3915

นางสาววิยะดา สระหงษ์ทอง

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางประเทือง ศรีสงสาร

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

เเม่บ้าน เบอร์โทร 3914-3915

นางอำพร จักรเพ็ชร

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวพจนีย์ แซ่พัว

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวอัญชลี เเซ่พัว

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวอ้อย เมืองนก

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวพรทิพย์ เครือสง

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางอำไพ สระหงษ์ทอง

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

เเม่บ้าน เบอร์โทร 3914-3915

นางธิดา เล้าวัชระ

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นางสาวสุกัญญา พึ่งจะฉาย

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 3914-3915

นายนาวิน สระทองแดง

ด้านหอพักนานาชาติเเละหอพักบุคลากร

คนสวน เบอร์โทร 3914-3915

นายมนต์ ดาสาลี

ด้านหอพักนานาชาติเเละอพักบุคลากร

พนักงานรักษาความปลอดภัย โทร 3914-3915