นายศักดิเดช  อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ

รักษาการเเทนหัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ เเละชุมชนสัมพันธ์

นายมนตรี ทองยา

ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ

นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายวินัย จอมเเก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นางสาวนันทพร มากมูล

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นางสาวเฟื่องลัดดา เทพสถิตย์ศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์ฤทธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายคมพิพัฒน์ คงอมรสังข์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

 นักประชาสัมพันธ์

นายถาวร คล้ายวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ