นายศักดิเดช  อุบลสิงห์

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว

รักษาการเเทนหัวหน้างานคลังเเละพัสดุ

นางสาวประนอม พลับจะโปะ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นางยุพดี เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

นางณิชาภา เฉลิมเกียรติ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางดารารัตน์ อินนุรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสุภัสรา ปิ่นตบแต่ง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางสาวจรรยา ธนชวกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี ธนพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางเพียงดาว เทพเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวมลุลี ม่วงอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวทวีพร ทองเนื้องาม

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

นางสาวนงนุช ใจรู้รอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปรารถนา ดอนสมไพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพัสทราภรณ์ บัวสำอางค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรวีพรรณ ทองขาวขำ

นักวิชาการพัสดุ

นางรัตติกาล กิตติวิไลธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรัมภามาศ คงแคล้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรสิริ สันทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี